Select your Grade

कृपया कक्षा छनोट गर्नुहोस्

# Class - कक्षा View Result / रिजल्ट हेर्‍नुहोस्
1 Class Nursery / कक्षा नर्सरी रिजल्ट प्रकाशित भएको छ
2 Class LKG / कक्षा एल्.के.जी रिजल्ट प्रकाशित भएको छ
2 Class UKG / कक्षा यु.के.जी रिजल्ट प्रकाशित भएको छ
Address

Kageshwori Manahara- 5,
Brahmakhel, Kathmandu
44600 Nepal

Phone

Support : +977 985 124 6630

Social